freeipa – оновлення сертифікату

Розглянемо встановлення сертифіката від  Sectigo (Comodo)

Маємо наступний список файлів:

 • your_domain.crt – основний сертифікат;
 • your_domain.ca-bundle – проміжні сертифікати;
 • your_domain.key – ключ;

Перед встановленням, потрібно додатково завантажити сертифікати з сайту https://sectigo.com/knowledge-base/detail/AAA-Certificate-Services-Root-2028/kA03l00000117cL.
Нижче список додаткових сертифікатів які необхідно встановити:

Маю два сервери ipa, тож спочатку всі маніпуляції проводитиму на ipa-2, а потім потрібно буде повторити на ipa-1.

Для початку завантажуємо сертифікати на сервер, розмістимо їх в одній директорії:

[root@ipa-2 certs]# ll
total 32
-rw-r--r--. 1 root   root   1559 Nov 2 2018 SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt
-rw-r--r--. 1 trotsenko trotsenko 1517 Aug 4 12:10 SectigoRootCA.cer
-rw-r--r--. 1 trotsenko trotsenko 1968 Aug 4 14:25 USERTrustRSAAAACA.cer
-rw-r--r--. 1 root   root   2191 Aug 3 14:11 your_domain.crt
-rw-r--r--. 1 root   root   2191 Aug 3 14:11 your_domain.ca-bundle
-rw-r--r--. 1 root   root   1675 Aug 3 14:11 your_domain.key

Створюємо файл full.your_domain.crt в якому об’єднуємо місткість наступних сертифікатів  your_domain.crt  та your_domain.ca-bundle, після об’єднання видаляємо не потрібні сертифікати:

[root@ipa-2 certs]# cat your_domain.crt >> full.your_domain.crt
[root@ipa-2 certs]# cat your_domain.ca-bundle >> full.your_domain.crt

Отримали оновлений список:

[root@ipa-2 certs]# ll
total 32
-rw-r--r--. 1 root   root   1559 Nov 2 2018 SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt
-rw-r--r--. 1 trotsenko trotsenko 1517 Aug 4 12:10 SectigoRootCA.cer
-rw-r--r--. 1 trotsenko trotsenko 1968 Aug 4 14:25 USERTrustRSAAAACA.cer
-rw-r--r--. 1 root   root   2191 Aug 3 14:11 full.your_domain.crt
-rw-r--r--. 1 root   root   1675 Aug 3 14:11 your_domain.key

Наразі виконуємо підготовку, встановлюємо root та проміжні сертифікати:

[root@ipa-2 certs]# ipa-cacert-manage -p 'DirectoryManager Pass' -n SectigoRootCA -t C,, install SectigoRootCA.cer
[root@ipa-2 certs]# ipa-cacert-manage -p 'DirectoryManager Pass' -n USERTrustRSAAAACA -t C,, install USERTrustRSAAAACA.cer
[root@ipa-2 certs]# ipa-cacert-manage -p 'DirectoryManager Pass' -n SectigoRSADomainValidationSecureServerCA -t C,, install SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt

Виконуємо оновлення:

[root@ipa-2 ~] ipa-certupdate

Авторизуємось під admin користувачем:

[root@ipa-2 ~] kinit YOUR_ADMIN_IPA_USER
Password for admin@YOUR_DOMAIN.COM:

Встановлюємо нові сертифікати:

[root@ipa-2 certs]# ipa-server-certinstall -w -d -v /root/certs/your_domain.key /root/certs/full.your_domain.crt

Перезавантажуємо сервіс httpd:

systemctl restart httpd.service

Якщо сертифікат не оновився, можемо додатково перезапустити саму ipa та перевірити статус:

[root@ipa-2 certs]# ipactl restart
[root@ipa-2 certs]# ipactl status
Directory Service: RUNNING
krb5kdc Service: RUNNING
kadmin Service: RUNNING
httpd Service: RUNNING
ipa-custodia Service: RUNNING
ntpd Service: RUNNING
pki-tomcatd Service: RUNNING
ipa-otpd Service: RUNNING

Перевіряємо оновлений сертифікат:

[root@ipa-2 certs]# echo | openssl s_client -showcerts -servername gnupg.org -connect your_domain.com:443 2>/dev/null | openssl x509 -inform pem -noout -text
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
      bf:e3:0c:aa:08:2c:8f:fe:84:5f:dd:f3:84:03:4f:4f
  Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Issuer: C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Sectigo Limited, CN=Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA
    Validity
      Not Before: Jul 27 00:00:00 2022 GMT
      Not After : Jul 27 23:59:59 2023 GMT
    Subject: CN=*.your_domain.com
    Subject Public Key Info:

Аналогічні маніпуляції потрібно провести й на інших серверах ipa (якщо вони є).

Посилання на тему

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]